سیبی پی (پرداخت یاری سیمرغ)
  • ارائه سامانه مدیریت متمرکز تراکنش ها
  • ارائه امکان شخصی سازی و توسعه درگاه های پرداخت الکترونیکی
  • ارائه خدمات پرداخت غیر تماسی با استفاده از پایانه پرداخت الکترونیک
  • ارائه خدمات پرداخت همراه (موبایل)
  • ارائه سامانه مدیریت سیستم تسویه حساب های مربوط به نمایندگان در زمانهای مشخص
  • ارائه خدمات کیف پول الکتریکی
  • ارائه خدمات پرداخت مستقیم( دایرکت دبیت)
  • ارائه خدمات تسهیم تراکنش ها
  • ارائه خدمات قبض اختصاصی
شرکت ایده های تجارت هوشمند سیمرغ

شرکت ایده ­های تجارت هوشمند سیمرغ با محوریت ایجاد فناوری­ های نوین در صنعت بیمه کشور راهکارهایی بدیع در زمینه استقرار انواع سامانه های یکپارچه بیمه گری (سیب)، سامانه های مدیریت ارتباط با ذینفعان، مدیریت تراکنش های طرف سوم، مدیریت ارتباط با نهادهای ناظر و سیاست گذار و مدیریت وظایف ستادی و پشتیبانی را به شرکت های فعال حوزه بیمه گری و سایر شرکت ها ارائه داده است.